You are here

ORGANIZING COMMITTEE

Chairman
Prof. Valentyn A. Chebanov

Co-Chairmans:
Prof. Sergiy M. Desenko
Prof. Andriy O. Doroshenko
Acad. NASU Valentyn P. Chernykh
Prof. Mykhaylo V. Vovk

Local Organizing Committee

Prof. Sergiy M. Desenko – Head of Committee
Dr. Maria G. Shyrobokova – Conference Secretary


Prof. Valentyn A. Chebanov
Prof. Andriy O. Doroshenko
Prof. Leonid A. Shemchuk
Dr. Maryna Murlykina
Dr. Ilias Shcherbakov
Dr. Tetyana Pavlovska
Dr. Alexander Nikishin
Dr. Vyacheslav Saraev
Alexander Sidenko

With the support of NGO TBI "Kharkiv Technologies"